Domena hotel-astor.pl wystawiona jest na sprzedaż w serwisie aftermarket.pl po zakupie otrzymasz także komplet plików strony internetowej (wordpress) którą tu widzisz, którą będziesz mógł według własnego uznania zmodyfikować, zmienić lub dodać własne teksty, adresy, numery telefonów itp. Proces przeniesienia będzie bardzo łatwy, dzięki kilku rodzajom backupu który jest na niej wykonany i który otrzymasz, najprostszy w postaci pliku *.wpress gdzie jednym kliknięciem po zainstalowaniu na własnym wordpressie wtyczki All-in-one migration, odtworzysz identyczną zawartość strony u siebie, otrzymasz też na życzenie fakturę VAT którą wystawi Aftermarket.pl

Link do zakupu domeny tu: https://www.aftermarket.pl/domena/hotel-astor.pl/

POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFORMACJE O PLIKACH COOKIE
Informacja o cookies na stronie internetowej:
W ramach naszych witryn internetowych, w celu dostosowania naszych usług i produktów
do indywidualnych wymagań Użytkownika, przechowujemy oraz uzyskujemy dostęp do
informacji („cookies”) znajdującej się na urządzeniu Użytkownika. Warunki
przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies Użytkownik może określić za pomocą
ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu końcowym Użytkownika, np.
przeglądarce internetowej.
Szanując prywatność Użytkowników naszych serwisów internetowych, posługujemy się
Polityką ochrony prywatności.
Polityka Ochrony Prywatności
Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych
osobowych pozyskanych od Użytkowników podczas korzystania z witryny internetowej
AfterMarket.pl, działającej pod adresem internetowym www.aftermarket.pl, (dalej
„Serwis”), udostępnianej przez AFTERMARKET.PL LIMITED z siedzibą na Cyprze, pod
adresem: Chytron 3, Office 301 P.C. 1075 Nicosia, Cypr, wpisaną do rejestru Spółek
(Registry of Companies) prowadzonego przez Ministra Handlu, Przemysłu i Turystyki, pod
numerem HE 245422
„Użytkownik” w rozumieniu Polityki Ochrony Prywatności oznacza osobę fizyczną
korzystającą z Serwisu.
Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na
zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.
Dane osobowe
Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych („Rozporządzenie”) AFTERMARKET.PL LIMITED z siedzibą na Cyprze, pod
adresem: Chytron 3, Office 301 P.C. 1075 Nicosia, Cypr, wpisaną do rejestru Spółek
(Registry of Companies) prowadzonego przez Ministra Handlu, Przemysłu i Turystyki, pod
numerem HE 245422 (zwana w Polityce Ochrony Prywatności: „AM”), informuje, że jest
administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w związku lub podczas
korzystania z Serwisu. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem, a w
przypadkach wymaganych jej treścią, za zgodą Użytkownika.
AM zbiera wyłącznie dane, które są niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia wybranej
przez Użytkownika usługi, udzielenia odpowiedzi na skierowane do AM pytania,
marketingu usług własnych i przekazania informacji na temat swojej oferty.
W czasie rejestracji lub dokonywania zamówienia usługi AM gromadzi dane podane przez
Użytkownika w udostępnionych formularzach lub udostępnione przez przeglądarkę
internetową użytkownika. Dane te obejmują:
1. nazwisko i imię,
2. adres e-mail,
3. adres zamieszkania lub siedziby,
4. adres korespondencyjny,
5. numer telefonu,
6. dane o płatnościach (w tym numer rachunku bankowego oraz skrót numeru karty
kredytowej),
7. adres internetowy i identyfikator przeglądarki internetowej,
8. informacje o składanych zamówieniach, wykonanych transakcjach i utrzymywanych
domenach.
W przypadkach wymaganych przepisami Rozporządzenia, wyrażenie przez Użytkownika
zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w postaci elektronicznej, przez
zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub innej procedury mającej na celu
umożliwienie korzystania z Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na
przetwarzanie danych osobowych.
Podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne
w celu zawarcia umowy i realizacji usługi na rzecz Użytkownika lub rejestracji Użytkownika
w Serwisie. W przypadku nieudostępnienia przez Użytkownika wymaganych danych
osobowych, nie będzie możliwe dokonanie rejestracji Użytkownika w Serwisie lub zawarcie
umowy i realizacja usługi na rzecz Użytkownika.
Podstawą przetwarzania przez AM danych osobowych przekazanych przez Użytkownika
jest konieczność realizacji umowy, a także, na żądanie Użytkownika, podjęcie niezbędnych
działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia). W przypadku marketingu
usług własnych oraz przesyłania przez AM informacji na temat swojej oferty na podany
przez Użytkownika adres e-mail, podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika
jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu AM (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia).
Przetwarzanie danych w celu przekazywania przez AM informacji o swoich produktach i
usługach umożliwia dostarczenie Użytkownikowi informacji o aktualnej ofercie. W
przypadku wykonywania na rzecz Użytkownika usługi Newsletter, podstawą przetwarzana
danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia), którą Użytkownik
może w każdej chwili odwołać.
Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację
Użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są
zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i świadczenia wybranej przez
Użytkownika usługi. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu
rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze
świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi
przepisami).
Powierzenie danych osobowych
Powierzenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których
mowa w Polityce Ochrony Prywatności, może nastąpić na podstawie pisemnej umowy
zawartej zgodnie z przepisami Rozporządzenia wobec podmiotów świadczących na rzecz
AM usługi, np. hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem.
AM powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub inne dane, o których
mowa w Polityce Ochrony Prywatności, innym podmiotom świadczącym bezpośrednio na
rzecz AM usługi w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień dokonanych poprzez
Serwis, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z Rozporządzeniem. W przypadku
korzystania przez Użytkownika z płatności elektronicznych lub kart płatniczych,
Administrator może udostępnić dane Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu
powyższe płatności w Serwisie.
Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione
żadnym innym osobom lub instytucjom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi
przepisami prawa lub będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych
osobowych oraz zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę praw i
prywatności Użytkownika.
Prawa i obowiązki Użytkownika
Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania
uzupełnienia, uaktualnienia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania
danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia,
jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem
przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
W przypadku przetwarzania danych Użytkownika w celu marketingu usługi i produktów
własnych, Użytkownik może w każdym czasie wnieść pisemne i umotywowane żądanie
zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację lub wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tym celu.
AM umożliwia Użytkownikowi usunięcie jego danych osobowych ze zbioru danych na
żądanie Użytkownika lub na podstawie przepisów Rozporządzenia.
AM może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył regulamin
Serwisu lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne
do wyjaśnienia okoliczności naruszenia i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich
imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić wyłącznie pod
warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
Dodatkowe informacje o cookies:
Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego
Użytkownika, używane do rozpoznawania urządzenia Użytkownika przy ponownym
połączeniu z witryną internetową stosującą cookies.
Cookies nie służą do ustalania tożsamości Użytkownika, lecz pozwalają dokładniej określać
indywidualne potrzeby Użytkownika posługującego się danym urządzeniem i dzięki temu
oferować usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań, a także ułatwiać
połączenie z interesującymi Użytkownika witrynami internetowymi.
Pliki typu cookies są wykorzystywane przez AM również do celów:
• statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów
statystyk funkcjonowania witryn internetowych oraz odwiedzin Użytkowników,
• prezentacji i personalizacji przekazów marketingowych wyświetlanych na danym
urządzeniu końcowym.
Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie cookies na jego urządzeniu
końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania
cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i
przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych
udostępniany jest przez dostawcę przeglądarki.
Usunięcie cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych
funkcjonalności witryn internetowych AM.
Inne dane
W niektórych przypadkach AM gromadzi określone rodzaje informacji automatycznie
podczas wizyty Użytkownika w Serwisie lub za pośrednictwem adresów poczty
elektronicznej. Takie dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres i port
IP, identyfikator przeglądarki, adresy odwiedzonych stron) są przechowywane w formie
zbiorczej i zanonimizowanej oraz nie są udostępniane podmiotom trzecim. Dane te są
wykorzystywane do lepszego zrozumienia i usprawnienia działania, funkcjonalności i
wydajności Serwisu oraz generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem.
Dane Użytkowników są także przetwarzane przez AM w celu zautomatyzowanego
przetwarzania w formie profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych przez AM, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych Użytkowników do oceny niektórych czynników
osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy preferencji, wiarygodności,
zachowania, lokalizacji Użytkowników. Każdy Użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw na
profilowanie przez AM, jeżeli uzna, że profilowanie narusza jego prawa i wolności, chyba że
administrator danych wykaże nadrzędność własnego interesu wobec praw i wolności osoby.
Sprzeciw na profilowanie Usługobiorca może wyrazić bezpłatnie w dowolnej formie za
pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z AM.

Zabezpieczenia danych
W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom
nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane
są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
W szczególności Administrator wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed
pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator
zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych, zapewnia
dostęp do konta Użytkownika wyłącznie po uwierzytelnieniu obejmującym podanie
indywidualnego loginu oraz hasła. Ponadto dane podawane przez Użytkownika w czasie
wypełniania i przesyłania formularzy internetowych są szyfrowane przez wykorzystywanie
certyfikatów SSL.
Kontakt
Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z AM w celu uzyskania
informacji o tym, czy i w jaki sposób AM wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego
dane osobowe a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na
bezpieczeństwo przekazu informacji i danych. W tym celu należy Użytkownik powinien
skorzystać z adresu poczty elektronicznej: kontakt@aftermarket.pl.
Zmiana Polityki Ochrony Prywatności
AM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Ochrony Prywatności i
jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie
zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Ochrony
Prywatności będą publikowane w witrynie internetowej www.aftermarket.pl.
Kontakt z organem nadzorczym
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika
oraz stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Ochrony Prywatności Użytkownik ma
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.